... Loading Please Wait

MOU Signed between Nepal Bankers’ Association and United Nations Development Project

mou

Kathmandu, Nepal: November 21, 2017, Nepal Bankers’ Association participated in the Conference “Role of Private Sector in Sustainable Development in Nepal” Jointly organized by UN Global Compact (UNGC) Nepal Network, KOICA Alumni Association of Nepal (KAAN), UN Development Program (UNDP), Korea International Cooperation Agency (KOICA) and the Embassy of the Republic of Korea. The event

Public Notice on Economic Revival Fund

image

Jan 5, 2017 – ब्याज अनुदान दिने सम्बन्धमा सम्पूर्ण सदस्य बैंकहरुका तर्फबाट नेपाल बैंकर्स संघको सूचना नेपाल राष्ट्र बैंकको मिति २०७२÷१०÷१० प.सं.ः बैं.वि.नि.वि.÷नीति÷परिपत्र÷कखग÷१३÷०७२÷७३ मार्पmत निर्देशन प्राप्त भए अनुसार नेपाल सरकारबाट स्वीकृत “आर्थिक पुनरुद्धार कोष (स्थापना र संचालन) कार्यविधी– २०७२” मा व्यवस्था भए बमोजिम ब्याज अनुदान सम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा यस संघमा आवद्ध नेपाल राष्ट्र

Public Notice on Economic Revival Fund Procedure, 2072

image

Feb 5, 2016 – ब्याज अनुदान दिने सम्बन्धमा सम्पूर्ण सदस्य बैंकहरुका तर्फबाट नेपाल बैंकर्स संघको सूचना नेपाल राष्ट्र बैंकको मिति २०७२/१०/१० प.सं. बैं.वि.नि.वि./नीति/परिपत्र/कखग/१३/०७२/७३ मार्पmत निर्देशन प्राप्त भए अनुसार नेपाल सरकारबाट स्वीकृत “आर्थिक पुनरुद्धार कोष (स्थापना र संचालन) कार्यविधी– २०७२” को दफा ५ र ६ मा व्यवस्था भए बमोजिम ब्याज अनुदान सम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा